Tietosuojaseloste

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry pitää yllä jäsenrekisteriä jäsenmaksujen perintää, edunvalvonta-asioiden hoitamista, jäsenpalveluja ja tilastotietojen kokoamista varten. Tietoja luovutetaan jäsenmaksujen osalta verottajalle ja jäsentietojen osalta Jytyn jäsenvakuutuksen toimittavalle vakuutusyhtiölle. Yhteystietoja luovutetaan vain jäsenetujen markkinointiin. Jäsen voi halutessaan kieltää tietojen luovuttamisen.

TIETOSUOJASELOSTE – Jyty ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Osoite: Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

Puhelin: 040 034 3424 Sähköposti: ari.sauros@jytyliitto.fi Yhteyshenkilö: Ari Sauros Tietosuojavastaava: sama

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä   käsitellään   Liiton   jäsenyhdistyksen   jäsenien   ja    sen    entisten   jäsenien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään viestintään, jäsenmaksuseurantaan, tilastollisiin luetteloihin, jäsenetujen hallintaan ja edunvalvonnan hoitamiseen. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Liiton käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta jäsenyys.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Liiton jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Rekisteröidyn kotipaikka
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite
- Rekisteröidyn puhelinnumero
- Rekisteröidyn jäsennumero
- Rekisteröidyn syntymäaika / henkilötunnus
-  Rekisteröidyn sukupuoli
-  Rekisteröidyn ammattinimike
-  Rekisteröidyn koulutustiedot
-  Rekisteröidyn opiskelijajäsenen oppilaitostiedot
-   Rekisteröidyn luottamustoimet
-  Rekisteröidyn yhdistyksen tehtävät
-  Rekisteröidyn yhdistys
-  Rekisteröidyn työnantaja ja työpaikka
-  Rekisteröidyn työnantajan osoitetiedot
-  Rekisteröidyn jäsenmaksutiedot
-  Rekisteröidyn suorittamat yhdistystoimintaan liittyvät kurssit
-  Rekisteröidyn edellinen ammattiliitto ja työttömyyskassa

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhdistyksiltä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Liiton järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on omiin tietoihin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille jäsenpalvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään muun muassa vakuutusetujen hoitamiseksi ja sähköisen viestinnän yhteistyökumppaneille viestinnän toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietoja voidaan siirtää Liiton myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Liiton lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Rekisteröidyn oma suostumus edellytetään (tietoja ei ole luovutettu suoramakkinointiin).

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Liitto voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 - Liitto on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Liittoon yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottaja ei saa siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Liiton nimenomaista lupaa.

9. Profilointi

Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä, kuten tietoa jäsenyhdistyksen tehtävien hoitoon ja ammatilliseen osaamiseen liittyvistä koulutuksista.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä     on      oikeus     koska      tahansa     kieltää     henkilötietojensa     käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan   tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Liiton käsittelemät henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- peruuttaa suostumuksensa ja kieltää henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle   edellyttäen,    että    rekisteröity   on    itse    toimittanut    kyseiset henkilötiedot    Liitolle.    Liitto    käsittelee    kyseisiä    henkilötietoja    rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Liitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Liitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Liiton jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään jäsenyyden päättymisestä vähintään yhden vuoden Liiton oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan, kuten verottaja, edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavan osoitteeseen ari.sauros@jytyliitto.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Ari Sauros

Asemamiehenkatu 4

00520 Helsinki

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.5.2018.